Nhà xưởng

  1. Nhà xưởng lắp ráp MBA 220, 500kV
  2. Nhà xưởng lắp ráp MBA 110kV
  3. Nhà xưởng chính (5 gian), bao gồm: Xưởng lắp ráp MBAPP, Xưởng quấn dây, xưởng gia công mạch từ, Xưởng phục vụ
  4. Nhà xưởng cơ khí (3 gian)
  5. Nhà xưởng phụ (2 gian)
0963183333

Nhà xưởng của EEMC bào gồm: Nhà xưởng lắp ráp MBA 220, 500kV; Nhà xưởng lắp ráp MBA 110kV; Nhà xưởng lắp ráp MBAPP, Xưởng quấn dây; Xưởng gia công mạch từ; Xưởng phục vụ; Nhà xưởng cơ khí.

 

TT

Tên Nhà xưởng sản xuất

Diện tích

m2

Tải trọng cầu trục

1

Nhà xưởng lắp ráp MBA 220, 500kV 3.300 1 x 320T (2 x 160T)1 x 150T
2 Nhà xưởng lắp ráp MBA 110kV 3.200 1 x 50T
3 Nhà xưởng chính (5 gian), bao gồm: Xưởng lắp ráp MBAPP, Xưởng quấn dây, xưởng gia công mạch từ, Xưởng phục vụ.  

 

10.800

Gian 1: 10T, 3T, 5T

 

Gian 2: 80T

Gian 3: 5T

Gian 4: 10T, 3T

Gian 5: 25T, 5T

4 Nhà xưởng cơ khí (3 gian) 4.300 Gian CK: 5T, 5T, 3T

Gian KCT: 25T, 10T, 5T

5 Nhà xưởng phụ (2 gian) 3.900 10T, 5T, 3T