Gia công bối dây

Thiết bị quấn dây gồm: Máy quấn dây trục đứng, máy quấn dây trục ngang, máy quấn dây đồng lá:

0963183333

Xưởng gia công bối dây máy biến áp bao gồm xưởng quấn bối dây máy biến áp truyền tải và xưởng quấn bối dây máy biến áp phân phối.